Obchodní podmínky

Vážení zákazníci, pokud nakupujete v našem internetovém obchodě, seznamte se prosím s našimi obchodními podmínkami.

Úvodní ustanovení

Tyto podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.csnabytek.cz, provozovaném firmou Akros nábytek, Miroslav Baladrán, se sídlem Boženy Němcové 1193, 282 01 Český Brod.

Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi f. Akros nábytek Miroslav Baladrán jakožto prodávajícím na jedné straně (provozovatelem) a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou nikoliv spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, vše v platném znění.

Následující podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1.  Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.csnabytek.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

 2.  Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení převzetí objednávky.

 3.  Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářů předepsaných údajů a náležitostí.

 4.  Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři nebo v prodejně  Akros nábytek, Palackého 497, 282 01 Český Brod.

 5.  Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení plné kupní ceny a jeho převzetím.

 6.  Vyplnění registračního formuláře, či závazné objednávky, v rámci internetového obchodu www.csnabytek.cz , kupující dává souhlas ke zpracování osobních údajů pro účely identifikace kupujícího vedoucí ke správnému a včastnému vyřízení objednávky.

Cena zboží

Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH.

Způsob úhrady

1.  Dobírkou – při převzetí zboží.

2.  Hotovostní platba – při osobním odběru na prodejně Akros nábytek, Palackého 497, 282 01 Český Brod

3.  Platba předem na účet 107-2708070257/0100

     U objednávek nad 6.000,-Kč si provozovatel vyhrazuje právo požadovat zálohu ve výši 20% a to převodem na výše uvedený účet. Doplatek je potom možné hradit jak platbou předem na účet, tak dobírkou při převzetí zboží.

Dodací podmínky

1) Termín dodání

Zboží skladem dodáváme obvykle do pěti pracovních dnů po celé ČR nebo a to především u objednávek rozměrných výrobků Vás budeme kontaktovat ohledně termínu dopravy, nejpozději však bude zboží dopravenou do 14 dnů.

2) Převzetí zboží

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

3) Změna ceny a dodací lhůty

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu ceny a dodací lhůty nabízeného či již objednaného zboží. V případě takové změny je povinen neprodleně informovat o nových skutečnostech dotčené zákazníky.

 Zákazník má právo od objednávky odstoupit, pokud takové změny neakceptuje.

Doprava

Při objednávce nad 15.000,-Kč (včetně DPH) je doprava zdarma pokud není u produktu uvedeno jinak. V ostatních případech účtujeme dopravné a balné v následující výši:

 

zboží označené jako „doprava standard“                             150,-Kč vč. DPH
zboží označené jako „doprava neskladné 1“                        185,-Kč vč. DPH
zboží označené jako „doprava neskladné 2“                        250,-Kč vč. DPH
zboží označené jako „doprava neskladné 3“                        750,-Kč vč. DPH

 

(údaj o kategorii dopravy naleznete v detailu výrobku)

zboží zaslané na dobírku                                                        50,-Kč vč. DPH     

Pokud si zákazník objednané zboží nepřevezme či nevyzvedne u přepravce a bude posléze požadovat opětovné zaslání, bude k zakázce znovu účtováno dopravné dle platné ceny (druhé zaslání) a to i v případě, že zakázka převyšuje částku 12.000,-Kč.

Reklamace

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky, tato práva:

 

Kupující může uplatnit reklamaci písemně nebo e-mailem. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese: AKROS nábytek, Palackého 497, 28201 Český Brod nebo na akrosnabytek@email.cz. Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail (je-li k dispozici), číslo daňového dokladu, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla. Obratem po obdržení oznámení o závadách prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit (sídlo prodávajícího). Pro úspěšné vyřízení reklamace je bezpodmínečně nutné, aby byl kupující schopen předložit daňový doklad – fakturu nebo záruční list. V případě, že je zboží potřeba poslat zpět prodávajícímu, je zákazník povinen zboží zabalit nejlépe do originálního obalu. V případě, že kupující originální obal nemá, je povinen na vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána. Záruční list předává prodávající kupujícímu spolu se zbožím. Není-li záruční list u zboží doložen, nahrazuje jej faktura. V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží, či vrácením zaplacené kupní ceny bez přepravních nákladů.

„V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.“

Záruka

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Záruční doba je dv roky, pokud není na prodané věci, jejím obalu, návodu nebo v záručním listě vyznačena doba delší. Pokud je záruční doba delší než dva roky, určí prodávající podmínky a rozsah této záruky v záručním listě. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne jejího doručení připadně ode dne předání reklamovaného zboží.

Je-li reklamace oprávněná, prodávající ve lhůtě uvedené v předcházejícím odstavci vyzve kupujícího, aby si opravené, nebo vyměněné zboží vyzvedl, případně zboží zašle kupujícímu na náklady prodávajícího poštou na adresu určenou kupujícím. Pokud prodávající reklamaci neuzná, oznámi to kupujícímu v přiměřené lhůtě. Spolu s oznámením o neuznání reklamace prodávájící kupujícímu sdělí, kolik by stála výměna nebo opravu zboží.

 Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po obdržení oznámení o neuznání reklamace sdělit prodávajícímu, zda žádá o provedení výměny či opravy zboží za úplatu, jinak je povinen si zboží v téže lhůtě vyzvednout nebo sdělit prodávajícímu adresu, kam má být zboží zasláno. Náklady spojené s vrácením zboží kupujícímu nese v tomto případě kupující.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku (zákon č.367/2000 Sb.) odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Ke zboží přiloží písemnou žádost o odstoupení od kupní smlouvy, doklad o nákupu, iniciály kupujícího a číslo účtu, na který bude finanční obnos vrácen. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem vrátí kupujícímu odpovídající částku za zboží. (Poštovné se nevrací).

Práva a povinnosti prodávajícího

 1.  Podávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který mu kupující sdělí při potvrzení objednávky. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.

 2.  Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.

 3.  Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

 4.  Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit (závazné objednávky), stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 30 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

Práva a povinnosti kupujícího

 1.  Kupující je povinen uvést kontaktní telefon, správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno.

 2.  Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

 3.  Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14ti dnů od doručení, viz. Obchodní podmínky.

 4.  Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

Ochrana osobních údajů                                                                                                 

Provozovatel tohoto internetového obchodu se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne jakékoliv třetí straně. Potřebné osobní údaje budou předány pouze dopravci (jméno, adresa, popř. telefon). Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.

Závěrečná ustanovení

 1.  Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně poštovného, nebylo-li v konkrétním případě dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vá­zán.

 2.  Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení §262, odst. 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením §409 a následujících.

 

 V Českém Brodě, 8.7.2013

Newsletter

Novinky a akce e-mailem...

Váš nákupní košík:

Váš nákupní košík je prázdný.

Jít do košíku